UBND TỈNH ĐỒNG THÁP           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG              Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

             ĐỒNG THÁP

                                                     

   Số: 130 /KH-CĐCĐ                                        Đồng Tháp, ngày 5 tháng 12 năm 2013.

KẾ HOẠCH

Hoạt động Ban Liên lạc Cựu học sinh, sinh viên năm 2014

Căn cứ Quyết định 304/QĐ - CĐCĐ ngày 03/9/2013 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Đồng Tháp về việc Thành lập Ban liên lạc Cựu HSSVn trường CĐCĐ Đồng Tháp;

Căn cứ kế hoạch số 100/KH-CĐCĐ, ngày 11 tháng 9 năm 2013 về nhiệm vụ năm học 2013 – 2014;

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban Liên lạc Cựu HSSV Trường CĐCĐ Đồng Tháp ngày 23/11/2013,

Kế hoạch hoạt động Ban liên lạc cựu HSSV Trường CĐCĐ Đồng Tháp cụ thể như sau:

  1. I.Mục đích, yêu cầu:
    1. II.Nội dung trong tâm họat động năm 2014:

-Thiết lập hệ thống liên lạc giữa Nhà trường với Cựu HSSV và doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị;

- Chọn lọc một số hoạt động phù hợp với điều kiện hoàn cảnh làm việc để Cựu học sinh Sinh Viên có thể tham gia;

- Duy trì hoạt động, tạo tiền đề phát triển mối quan hệ giữa Cựu Sinh Viên và Nhà trường.

1- Tập hợp, lưu trữ thông tin về Cựu HSSV các khóa.

- Xây dựng Phiếu thu thập thông tin và cơ sở dữ liệu về Cựu HSSV.

- Thiết lập được liên lạc với 50 % HSSV của hầu hết các lớp thuộc các khóa đào tạo của trường từ khi thành lập trường đến nay.  

- Lập trang facebook Cựu HSSV là nơi chia sẻ giữa các Cựu HSSV với nhau và với HSSV đang học tại trường.

- Thông tin, tuyên truyền đến Cựu HSSV và HSSV đang học tại trường về các hoạt động kết nối của Ban liên lạc Cựu HSSV. Thường xuyên thông tin về hoạt động của Ban liên lạc và cựu HSSV trên website của trường.

2- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ

- Cựu HSSV đang công tác cùng đơn vị: tư vấn hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp hoặc gián tiếp;

- Cựu HSSV gặp gỡ giúp đỡ HSSV của trường đến thực tập tại các cơ sở có cựu HSSV đang làm việc;

- Cựu HSSV tham gia đóng góp chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập;

- Cựu HSSV thông tin về nhu cầu tuyển dụng, các hoạt động có thể kết nối với giữa công ty, cơ quan doanh nghiệp với Nhà trường như: hỗ trợ thực tập, báo cáo chuyên đề, nghiên cứu khoa học, tuyển dụng (giới thiệu việc làm), tham quan thực tế doanh nghiệp;

- Nhà trường thông tin về các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực đào tạo liên thông của Nhà trường đến Cựu HSSV.

3- Hỗ trợ công tác giới thiệu quảng bá hình ảnh nhà trường

- Giới thiệu các ngành nghề đào tạo; thành tích đạt được, thế mạnh của trường;

- Giới thiệu những Cựu HSSV tiêu biểu để nêu gương cho HSSV đang học tại trường.

4- Hỗ trợ, phối hợp tổ chức các hoạt động sự kiện của nhà trường:

- Hằng năm họp mặt Truyền thống Cựu HSSV trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp vào dịp ngày 9/1 ( tổ chức vào ngày chủ nhật );

- Thông tin về hoạt động sự kiện Họp mặt truyền thống của HSSV, kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Lễ khai giảng năm học mới đến cựu HSSV

5- Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao:

Tổ chức giao lưu bóng đá giữa Cựu HSSV và các HSSV Khoa vào dịp họp mặt Cựu HSSV năm 2014

6- Vận động tài chính:

- Ban liên lạc Cựu HSSV vận động kinh phí tổ chức các hoạt động thông qua hình thức tự nguyện của Cựu HSSV; vận động tài trợ của công ty, doanh nghiệp ...tặng học bổng vì sự phát triển cộng đồng cho HSSV; giúp đỡ cựu HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

     IV. Tổ chức thực hiện:

1. Hình thành các tiểu ban của Ban liên lạc Cựu HSSV:

- Tiểu ban Quản lý thông tin cựu HSSV:

+ Nhiệm vụ:Thống kê, cập nhật thông tin và quản lý hồ sơ cựu HSSV.

+ Trưởng ban: Phòng quan hệ doanh nghiệp

-Tiểu ban phong trào:

+ Nhiệm vụ: xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về cựu HSSV

+ Trưởng ban:Đoàn trường; Hội SV của trường

-Tiểu  ban  tuyên truyền, vận động:

+ Nhiệm vụ: Hoạt động hổ trợ HSSV. Cơ cấu nhân sự Ban Liên lạc. Xét khen thưởng BLL ;vận động và theo dõi quỹ hoạt động của Ban Liên lạc Cựu HSSV

+ Trưởng ban:Phòng CT & CTSV

Các tiểu ban đề xuất các hoạt động cụ thể và tham mưu tổ chức thực hiện

2. Phòng, Khoa là thành viên ban liên lạc cựu HSSV: Đưa hoạt động của Ban Liên lạc; kế hoạch công tác của đơn vị; cử cán bộ phụ trách.

3. Phòng CT&CTSV: Tổng hợp báo cáo sơ, tổng kết

4. Tiến độ thực hiện ( phụ lục)

Nơi nhận:

             KT HIỆU TRƯỞNG

- BGH;( B/c )

- Các Phòng, Khoa, TT( Đ/b)

- Các TV BLL( Đ/b )

- Lưu Phòng QHDN

             P. HIỆU TRƯỞNG

           Đã ký

 

        ThS. Nguyễn Thị Kim Hồng

Bạn đang ở: Home SINH VIÊN KỸ NĂNG MỀM