Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức chính phủ
Tên doanh nghiệp: Công ty dịch vụ bảo vệ thủ đô
Mô tả doanh nghiệp: Công ty dịch vụ bảo vệ thủ đô
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Dịch vụ bảo vệ thủ đô
Địa chỉ website:
Điện thoại:
Địa điểm: Hà Nội
Từ ngày: 16-12-2014 01:20:00
Nhà tuyển dụng: Minh Tuấn


Bạn đang ở: Home